ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES 

 

1. EVOLVE: de besloten vennootschap “EVOLVE”, met maatschappelijke zetel te Scheepvaartkaai 16, 3500 Hasselt, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, met ondernemingsnummer 0699.692.870 en gekend bij de btw-administratie onder nummer BE 0699.692.870;

2. Klant: een onderneming welke bij EVOLVE producten en/of diensten afneemt;

3. Partij(en): EVOLVE en/of de Klant;

4. Samenwerking: alle huidige en toekomstige overeenkomsten aangaande de levering van goederen en/of diensten door EVOLVE aan de Klant

5. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene verkoopvoorwaarden die de commerciële relatie tussen EVOLVE en de Klant regelen;

6. Business Stylist: medewerker van EVOLVE;

7. E-Volve Class: opleiding van/door EVOLVE;

8. E-Volve Traject: begeleidings- en implementatietraject van EVOLVE;

9. E-Volve Believer: vakexpert;

10.SMC-plan®: door EVOLVE ontwikkelde tool die een aanpak voor sales, marketing & communicatie formuleert;

11. Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze (uitdrukkelijk) wettelijk beschermd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow , alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders en met inbegrip van het woordmerk en beeldmerk van EVOLVE®, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten van de Klant;

12. Vertrouwelijke Informatie: bijvoorbeeld doch niet beperkt tot informatie van financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en/of organisatorische aard, bedrijfs- en handelsgeheimen, klanten en leveranciers-gegevens, gegevens van personeel, persoonsgegevens, programma’s, modules, scripten, algoritmes, plannen, uitvindingen (al dan niet octrooieerbaar of op een andere wijze vatbaar voor bescherming als intellectueel eigendomsrecht), werkwijzen, schema’s, testprocedures, ontwerpen en designs alsook functionele specificaties);

13. Verbonden Vennootschap: elke vennootschap verbonden met de Klant in de zin van artikel 11 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. 

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 

14. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Samenwerking tussen EVOLVE en de Klant en maken integraal deel uit van de tussen Partijen gesloten overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

15. Iedere Samenwerking tussen EVOLVE en de Klant wordt beheerst door volgende normen:

 • i. De schriftelijke orderbevestiging/dienstverleningsovereenkomst uitgaande van EVOLVE;
 • ii. Deze Algemene Voorwaarden;
 • iii. Het Belgisch recht. Bij enige tegenstrijdigheid tussen bovengenoemde normen zal de bron die hoger in de rang staat steeds primeren op de bron lager in de rang. De normen uit een lagere rang zijn steeds aanvullend van toepassing.

3. EVOLVE wijst uitdrukkelijk de toepassing van enige andere voorwaarden op de Samenwerking af, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de aankoopvoorwaarden van de Klant. Dit met uitzondering van afwijkende voorwaarden die EVOLVE uitdrukkelijk schriftelijk met de Klant is overeengekomen.

4. Uitdrukkelijke, schriftelijke en aanvaarde afwijkingen op de Algemene Voorwaarden door de Klant zijn slechts geldig voor de specifieke overeenkomst waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

5. Zelfs indien EVOLVE schriftelijk de aankoopvoorwaarden van de Klant heeft goedgekeurd, blijven deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing.

6. De Algemene Voorwaarden zijn standaard in het Nederlands opgesteld. Indien aan de Klant een vertaling van deze Algemene Voorwaarden ter beschikking wordt gesteld, is deze louter informatief. In geval van tegenstrijdigheden tussen zulke vertaling en de Algemene Voorwaarden, zal deze Nederlandstalige versie primeren.

7. EVOLVE behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Zulke aanpassingen en/of wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Klant, heeft deze vijf (5) werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Klant opmerkingen formuleert dan zal EVOLVE met de Klant in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen er geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen dan wordt de Klant geacht de wijzigingen –stilzwijgend- te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf kennisgeving aan de Klant. 

 

ARTIKEL 3. OFFERTE, ORDER EN ORDERBEVESTIGING

 

8. Een aanbod van EVOLVE is in geen geval bindend en dient louter als uitnodiging tot contracteren beschouwd te worden. Ieder aanbod van EVOLVE is slechts geldig voor een duurtijd van dertig (30) dagen, behoudens wanneer uitdrukkelijk anders vermeld.

9. De overeenkomst tussen de Partijen komt maar tot stand wanneer een opdracht en/of bestelling van de Klant uitdrukkelijk wordt aanvaard door EVOLVE.

10.Alle wijzigingen van een offerte dienen schriftelijk en uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na de oorspronkelijke order te worden doorgegeven. In het geval dat EVOLVE, na de orderbevestiging, de order al gedeeltelijk of volledig heeft uitgevoerd, kan de Klant EVOLVE niet aansprakelijk stellen voor het niet-uitvoeren van deze wijzigingen.

11.De Klant heeft geen recht om orders te annuleren zonder schriftelijke toestemming van EVOLVE. Deze toestemming zal afhankelijk zijn van de vergoeding van alle schade die door de annulering werd veroorzaakt. Onverminderd het recht van EVOLVE om uitvoering te eisen, komen Partijen overeen dat een annulering door de Klant een schadeloosstelling tot gevolg heeft ter waarde van minimaal 30% van de geannuleerde order ter vergoeding van de gemaakte kosten en inkomstenderving. Dit zonder dat EVOLVE het bewijs moet leveren van het bestaan of de omvang van de schade en onverminderd het recht van EVOLVE om haar hogere schade te bewijzen en te vorderen.

12.EVOLVE behoudt zich het recht voor om de uitvoering van een opdracht en/of bestelling te schorsen indien de Klant niet voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen met betrekking tot elk (inbegrepen iedere voorgaand) beroep op de diensten van EVOLVE of in geval de Klant, of diens Verbonden Vennootschappen tekenen van insolventie vertonen.

 

ARTIKEL 4. LEVERING

 

13. EVOLVE zal bestellingen van de Klant leveren in overeenstemming met Incoterm EXW (Incoterms versie 2020). Producten worden verzonden op risico van de Klant die uit dien hoofde slechts een verhaal heeft tegen de vervoerder.

 

ARTIKEL 5. HOEDANIGHEID

 

14. EVOLVE kan in geen geval gekwalificeerd worden als een uitzendbureau dan wel een detacheringsbureau. Partijen erkennen dat de activiteiten van EVOLVE niet bestaan uit het uitlenen van werknemers aan een derde partij onder diens gezag. Er zal in geen geval sprake zijn van terbeschikkingstelling van werknemers.

15. De Business Stylists zijn allen werknemers en/of bestuurders van EVOLVE. In geen geval kan aangenomen worden dat (i) de Business Stylists van EVOLVE werknemers zijn van de Klant, (ii) EVOLVE haar Business Stylists ter beschikking stelt van de Klant met een overdracht van het werkgeversgezag aan de Klant in de zin van de Wet van 24 juli 1987.

16. Wanneer Business Stylists het SMC-plan® in-house implementeren bij de Klant blijven zij te allen tijde onder het gezag van EVOLVE en enkel EVOLVE is gerechtigd om werkgeversgezag over haar Business Stylists uit te oefenen. 17. EVOLVE verschaft aan haar Business Stylists alle noodzakelijke werkmiddelen en is verantwoordelijk voor het sociaal beheer (hieronder wordt o.a. bedoeld de vakantieaanvragen, de administratieve opvolging in geval van ziekte alsook de betaling van het salaris en de voordelen). 

 

ARITKEL 6. VERBINTENISSEN PARTIJEN

 

18. EVOLVE gaat louter een inspanningsverbintenis aan voor de nauwkeurige uitvoering van haar verplichtingen, zoals omschreven in de orderbevestiging en/ of diens tver leningsovereenkoms t , en gaat in geen geval een resultaatsverbintenis aan.

19. Partijen aanvaarden dat er in hoofde van EVOLVE ten aanzien van de Klant geen exclusiviteitsverplichting bestaat. Er wordt uitdrukkelijk aanvaard en erkend dat EVOLVE evenzeer opdrachten van derden kan aanvaarden, zonder dat dit uiteraard de correcte en loyale uitvoering van haar opdracht in gedrang mag brengen. E-Volve Classes

20. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de Klant dat de opleidingen aangeboden door EVOLVE standaardproducten zijn, die niet specifiek voor de behoeftes van de Klant werden gecreëerd. De Klant aanvaardt dat EVOLVE geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot het beantwoorden van de opleidingen aan de specifieke behoeften van de Klant.

21. EVOLVE neemt alle redelijke maatregelen om de Klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

22. Elke inschrijving voor een E-Volve Class door de Klant dient elektronisch, schriftelijk of telefonisch te gebeuren. De overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging hiervan door EVOLVE en na betaling van de E-Volve Class door de Klant.

23. EVOLVE zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde E-Volve Classes te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (zoals maar niet beperkt tot gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoersapparaat, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van EVOLVE) kan EVOLVE de E-Volve Classes annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de Klant zijn deelname annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde E-Volve Class. In geval van annulering, omwille van bovengemelde situaties, worden door de Klant reeds betaalde facturen gecrediteerd zonder interest of andere vergoeding. EVOLVE heeft het recht om de E-Volve Believers te allen tijde te wijzigen, indien EVOLVE er naar eigen inzicht zeker van is dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de E-Volve Class noodzakelijk is.

24. Indien de Klant verhinderd is voor een E-Volve Class kan de Klant zich, mits voorafgaande verwittiging en behoudens andersluidend beding, steeds laten vervangen.

25. Tenzij anders overeengekomen, kan de Klant zijn deelname aan een E-Volve Class kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere E-Volve Class, mits schriftelijke kennisgeving aan EVOLVE, tot twee weken voor het plaatsvinden van de E-Volve Class. Na het verstrijken van deze termijn is de volledige prijs van de E-Volve Class verschuldigd als no-show fee. E-Volve Traject

26. Binnen het E-Volve Traject kan het SMC-plan® geïmplementeerd worden bij de Klant door een Business Stylist van EVOLVE die diensten levert op locatie bij de Klant.

27. De overeenkomst tussen Partijen in het kader van het E-Volve Traject is steeds aangegaan voor de duurtijd zoals bepaald in de offerte. Indien geen duurtijd uitdrukkelijk is bepaald, wordt de overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een termijn van zes (6) maanden.

28. Er wordt tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen en erkend dat de implementatie van het SMC-plan® bij de Klant geen enkele band van ondergeschiktheid tussen de Klant en de Business Stylist tot stand brengt.

29. Zowel naar de uitvoeringsmodaliteiten als naar de inhoud, wordt de implementatie door de Business Stylist in volkomen vrijheid en onafhankelijkheid uitgeoefend, evenwel rekening houdend met de krijtlijnen van de implementatie zoals uiteengezet tussen EVOLVE en de Klant.

30. De Klant ontzegt zich uitdrukkelijk het recht of de mogelijkheid om eender welk gezag uit te oefenen over de Business Stylist. De Business Stylist verbindt zich er evenwel toe de nodige tijd vrij te maken en te besteden aan de implementatie teneinde de diensten op een correcte en professionele wijze te verlenen. 

 

ARTIKEL 7. PRIJZEN, BETALING & FACTURATIE 

 

31. De transactie zal worden uitgevoerd volgens de prijzen, zoals vermeld in de (schriftelijke en/of elektronische) orderbevestiging van EVOLVE.

32. Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO, dan wel de valuta zoals vermeld in de orderbevestiging, en exclusief BTW en andere taksen en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

33. De prijs is slechts geldig voor een welbepaalde opdracht en/of bestelling en geldt bijgevolg niet automatisch voor andere, zelfs gelijkaardige, bestellingen.

34. De prijzen voor de E-Volve Classes zijn, behoudens anders vermeld, inclusief catering, documentatie, notebook, pen en exclusief BTW.

35. De presentatie van het SMC-plan in het kader van een E-Volve Traject zal slechts plaatsvinden na betaling van de factuur.

36. Behoudens anders overeenkomen, geldt tussen Partijen een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen.

37. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van EVOLVE of door overschrijving van het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. EVOLVE behoudt zich het recht voor om voorschotten te factureren.

38. Facturen kunnen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de klant in geen geval van zijn betalingsverplichtingen.

39. Een (gedeeltelijk) tijdig protest ontslaat de Klant in geen enkel geval van onmiddellijke betaling van (het onbetwiste deel van) de factuur.

40. De onvoorwaardelijke betaling van (een deel van) het factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

41. De Klant heeft geen recht op schuldcompensatie opzichtens EVOLVE.

 

ARTIKEL 8. GEVOLVEN VAN NIET- OF NIET-TIJDIGE BETALING

 

42. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 10% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van EVOLVE verbonden aan de invordering van de schuld, alsook met 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 200,00 euro (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van EVOLVE op vergoeding van hogere bewezen schade.

43. Indien de Klant in gebreke is een factuur te betalen op haar vervaldag, brengt dit van rechtswege de opeisbaarheid met zich mee van alle sommen welke de Klant aan EVOLVE verschuldigd is, inbegrepen deze waarvoor een langere betalingstermijn is overeengekomen.

44. EVOLVE behoudt zich het recht voor haar verbintenissen op te schorten zolang geen volledige betaling van de door de Klant verschuldigde sommen is ontvangen. Vertraging in de betaling door de Klant, kan aanleiding geven tot vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van EVOLVE.

45. EVOLVE behoudt zich tevens het recht voor één of meerdere overeenkomsten met de Klant te ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van EVOLVE om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

46. Wat bepaald is in de voorgaande artikels geldt ook in geval van een dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding van de Klant, staking van betaling, alsook elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

 

ARTIKEL 9. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

47.Alle producten en/of diensten (waaronder maar niet beperkt tot het SMC-plan®) blijven eigendom van EVOLVE, totdat alle gefactureerde bedragen volledig zijn betaald, inclusief interesten, kosten, boetes en alle belastingen.

48.EVOLVE behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om op eerste verzoek onbetaalde goederen en/of deliverables terug te halen, ongeacht waar ze deze aantreft en zonder enig verweer of bezwaar door de Klant. Verzuim om dit recht te erkennen, zal beschouwd worden als contractbreuk en een schending van het vertrouwen en geeft aanleiding tot gerechtelijke stappen.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 

49. De Klant zal EVOLVE volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de orderbevestiging/dienstverleningsovereenkomst uitgaande van EVOLVE, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.

50. EVOLVE is ten aanzien van de Klant enkel aansprakelijk voor de directe schade welke het gevolg is van opzettelijke of grove tekortkomingen in de uitoefening van haar verplichtingen onder haar overeenkomst met de Klant en dit beperkt tot het laagste van volgende bedragen:

 • i. Het respectievelijke factuurbedrag;
 • ii. Het bedrag van de uitkering van de door EVOLVE aangegaan verzekeringspolissen.

 

ARTIKEL 11. KLACHTEN

 

51.Om toelaatbaar te zijn moet elke klacht of weigering omtrent producten en/of diensten worden aangezegd binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen volgend op de levering van de goederen of diensten.

52.De afwezigheid van enig bezwaar overeenkomstig huidige regels leidt ertoe dat de Klant onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud het geleverde goed en/of de geleverde prestaties aanvaardt.

53.De aansprakelijkheid van EVOLVE is beperkt tot de eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties dan wel de teruggave van de prijs. De eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten en/of dienstenprestaties kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen EVOLVE en de Klant.

54.Klachten zullen de Klant in geen geval het recht geven om betaling van de prijs uit te stellen of op te schorten, zelfs niet gedeeltelijk, noch zal hij het recht hebben om schade te compenseren met openstaande facturen of om de volledige order of levering te annuleren.

 

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

 

55. De producten en/of diensten en alle daarin vervatte elementen worden beschermd door de Intellectuele Eigendomsrechten van EVOLVE of haar licentiegevers.

56. EVOLVE en/of haar Business Stylists behouden evenwel alle auteursrechten of de aan hen gegunde rechten op de door EVOLVE en/of haar Business Stylists gemaakte ontwerpen en/of producten, waaronder maar niet beperkt tot het SMC-plan®. De Klant mag bijgevolg in geen geval overgaan tot het kopiëren en/ of gebruiken van de ontwerpen en/of producten van EVOLVE en/of haar Business Stylists, in de breedste zin mogelijk, voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoeld zijn of uitdrukkelijk overeengekomen.

57. Het afgewerkte SMC-plan® wordt eigendom van de Klant, maar EVOLVE behoudt evenwel een gebruiksrecht op het afgewerkte SMC-plan® van de Klant, o.a. voor het verzamelen van data (bv. statistieken) en het verbeteren van haar eigen dienstverlening.

58. Indien de Klant een inbreuk begaat op de Intellectuele Eigendomsrechten van EVOLVE en/of haar Business Stylists zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden is zij aan EVOLVE van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€10.000), te vermeerderen met duizend euro (€1.000), per dag dat de inbreuk voortduurt en onverminderd het recht van EVOLVE om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. 

 

ARTIKEL 13. VERTROUWELIJKHEID

 

59. Alle vertrouwelijke informatie welke door Partijen aan elkaar ter beschikking worden gesteld voorafgaandelijk aan het afsluiten van een overeenkomst tussen de Partijen of tijdens dan wel na de uitvoering van de overeenkomst tussen de Partijen, zal als vertrouwelijk beschouwd worden en als dusdanig door hen behandeld worden.

60. De Partijen zullen:

 • i. De vertrouwelijke informatie niet kopiëren of reproduceren op een andere manier of voor andere doeleinden dan de uitvoering van de overeenkomst met EVOLVE, tenzij met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van EVOLVE;
 • ii. De vertrouwelijke informatie niet gebruiken om er commercieel voordeel mee te bekomen;
 • iii.De vertrouwelijke informatie niet bekend of beschikbaar/toegankelijk maken voor derde partijen zonder voorafgaandelijke, expliciete en geschreven toestemming van EVOLVE.

3. De verplichting tot vertrouwelijkheid blijft bestaan, ook na de beëindiging of het einde van de overeenkomst tussen EVOLVE en de Klant, minstens totdat de desbetreffende documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen, zonder fout van een der Partijen, publiek gekend zijn.

4. De Klant zal, zonder voorafgaande toestemming van EVOLVE, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, werkwijze en gebruikte casestudies van de E-Volve Classes.

 

ARTIKEL 14. NIET-AFWERVING

 

5. De Klant verbindt zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe dat zowel zijzelf als haar Verbonden Vennootschappen, voor wie zij zich sterk maakt, zich gedurende de Samenwerking met EVOLVE en gedurende een periode van twee (2) jaar na beëindiging van de Samenwerking zullen onthouden van enige aanwerving, ongeacht wie hiertoe het initiatief heeft genomen, van één of meerdere medewerkers, dan wel zich te onthouden van de bemiddeling tot de indienstname van de medewerker door een derde.

6. In het geval de Klant de verplichtingen van onderhavig artikel zou schenden, is de Klant aan EVOLVE, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het brutojaarloon van de afgeworven medewerker, ongeacht het recht van EVOLVE om een hogere schadevergoeding te eisen in rechte.

 

ARTIKEL 15. PRIVACY

 

7. EVOLVE verwerkt in de uitvoering van haar overeenkomsten met de Klant persoonsgegevens. Zowel EVOLVE als de Klant verbinden zich ertoe om de toepasselijke privacy-wetgeving (zijnde (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR/AVG) en (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) te respecteren.

8. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van EVOLVE. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door EVOLVE aangeboden diensten en/of evoluties in de business.

9. De contactgegevens van de Klant kunnen, mits uitdrukkelijke toestemming van de Klant, eveneens door EVOLVE gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en kunnen eveneens overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens zullen niet gebruikt of doorgegeven worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

10. Volgende persoonsgegevens kunnen bij deelname aan een E-Volve Class gedeeld worden met de E-Volve Believer (in de vorm van een deelnemerslijst): naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam.

11. Daarenboven kan EVOLVE tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van EVOLVE gebruikt kan worden. Indien de Klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.

12. EVOLVE verwerkt gegevens zoals aangegeven in de privacyverklaring, welke beschikbaar is op de website https://e-volve.be/privacyverklaring/, en welke integraal deel uitmaakt van iedere overeenkomst tussen EVOLVE en de Klant, voor zover er door EVOLVE persoonsgegevens verwerkt worden in uitvoering van die overeenkomst. 

 

ARTIKEL 15. PRIVACY

 

7. EVOLVE verwerkt in de uitvoering van haar overeenkomsten met de Klant persoonsgegevens. Zowel EVOLVE als de Klant verbinden zich ertoe om de toepasselijke privacy-wetgeving (zijnde (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR/AVG) en (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) te respecteren.

8. De door de Klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het klantenbestand van EVOLVE. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door EVOLVE aangeboden diensten en/of evoluties in de business.

9. De contactgegevens van de Klant kunnen, mits uitdrukkelijke toestemming van de Klant, eveneens door EVOLVE gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en kunnen eveneens overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Deze gegevens zullen niet gebruikt of doorgegeven worden zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant.

10. Volgende persoonsgegevens kunnen bij deelname aan een E-Volve Class gedeeld worden met de E-Volve Believer (in de vorm van een deelnemerslijst): naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam.

11. Daarenboven kan EVOLVE tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van EVOLVE gebruikt kan worden. Indien de Klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving.

12. EVOLVE verwerkt gegevens zoals aangegeven in de privacyverklaring, welke beschikbaar is op de website https://e-volve.be/privacyverklaring/, en welke integraal deel uitmaakt van iedere overeenkomst tussen EVOLVE en de Klant, voor zover er door EVOLVE persoonsgegevens verwerkt worden in uitvoering van die overeenkomst.

 

ARTIKEL 16. OVERMACHT

 

13. EVOLVE zal in geen geval aansprakelijk zijn voor tekortkomingen in de uitvoering van haar verbintenissen indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht of hardship. Volgende situaties worden beschouwd als overmacht en/of hardship (exemplatieve opsomming): alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst met de klant redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van EVOLVE de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren dan wel de uitvoering van die overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan redelijkerwijze voorzien is (zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden en/of –rampen, weerschade, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen op wiens diensten/goederen EVOLVE een beroep doet/rekent, personeelstekort, staking en/of bedrijfsorganisatorische omstandigheden).

14. Voormelde situaties van overmacht geven EVOLVE het recht om haar verbintenissen te schorsen/herzien door eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat de Klant hiervoor een schadevergoeding kan vorderen van EVOLVE. Indien de situatie van overmacht langer dan veertig (40) dagen duurt, dan zal de Klant het recht hebben om de overeenkomst met EVOLVE te beëindigen. 

 

ARTIKEL 17. BEËINDIGING

 

15. Behoudens andersluidend beding, is de overeenkomst tussen Partijen in het kader van het E-Volve Traject voor een initiële vaste duurtijd van zes (6) maanden en wordt deze automatisch stilzwijgend verlengd. Na deze termijn van zes (6) maanden, is de overeenkomst maandelijks opzegbaar mits kennisgeving van 15 dagen.

16. Onverminderd het voorgaande, hebben Partijen het recht hebben om de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen, indien er zich één van volgende omstandigheden voordoen:

 • i. Faillissement, beroep op de collectieve schuldenregeling, op boek XX van het Wetboek van Economisch recht, een beslag of enig ander verlies van het recht om te beschikken over haar vermogen vanwege een van de Partijen;
 • ii. Inbreuken door een Partij op haar verbintenissen onder de Algemene Voorwaarden waarvoor de andere Partij haar in gebreke heeft gesteld en waaraan de in gebreke blijvende Partij niet heeft geremedieerd binnen een termijn van tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de postdatum van de ingebrekestelling;
 • iii.Fraude of het oplopen van een strafrechtelijke veroordeling door een van de Partijen;
 • iv. Inbreuken op artikels 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden;
 • v. Ongepast gedrag (waaronder maar niet beperkt tot grensoverschrijdend gedrag, discriminatie en/of racisme) ten aanzien van een Business Stylist van EVOLVE en/of enig ander gedrag dat leidt tot een onveilige werkomgeving voor de Business Stylist.

3. Een beëindiging van de overeenkomst met de Klant door EVOLVE omwille van deze omstandigheden resulteert van rechtswege in opeisbaarheid van alle sommen welke door de Klant aan EVOLVE verschuldigd worden, zelfs deze waarvan de betalingstermijn nog niet van was verstreken.

 

ARTIKEL 18. SLOTBEPALINGEN

 

Niet-verzaking

4. Het (herhaaldelijk) niet toepassen van enig en ieder recht dat EVOLVE aan de Algemene Voorwaarden ontleent, kan in geen geval gezien worden als een afstand van zulk recht door EVOLVE. De omstandigheid dat EVOLVE in een individueel geval een uitzondering op deze Algemene Voorwaarden toestaat dan wel een recht dat zij ontleent aan deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent, doet geen enkel recht voor de Klant ontstaan om zich bij een later geval andermaal op die uitzondering/niet-uitoefening te beroepen.

Kennisgeving & woonstkeuze

5. Overal waar deze Algemene Voorwaarden in kennisgevingen en/of meldingen door de Klant aan EVOLVE voorzien, en breder gesteld in alle situaties waarin redelijkerwijze verondersteld kan worden van de Klant dat een kennisgeving/ melding aan EVOLVE noodzakelijk is, zal een kennisgeving enkel maar geacht worden geldig te zijn gedaan in geval van aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van EVOLVE.

6. Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen EVOLVE en de Klant doen beide Partijen woonstkeuze op hun respectievelijke maatschappelijke zetel, behoudens kennisgeving door de ene partij aan de andere van een ander adres.

Volledige overeenkomst

7. Deze Algemene Voorwaarden, in voorkomend geval samen met andere voorwaarden en de schriftelijke dienstverleningsovereenkomst door EVOLVE, maken de volledige overeenkomst tussen Partijen uit en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, afspraken (al dan niet schriftelijk), correspondenties enzovoort (niet limitatieve opsomming) met betrekking tot het voorwerp van de overeenkomst tussen EVOLVE en de Klant.

Overdracht

8. De Klant is niet gerechtigd om haar overeenkomst met EVOLVE geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van EVOLVE.

Deelbaarheid

9. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig zouden zijn, dan tast deze nietigheid of ongeldigheid, de geldigheid van de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden niet aan.

10. Bepalingen die door nietigheid aangetast of ongeldig zouden zijn, blijven bindend voor het gedeelte ervan dat wettelijk toegelaten is. De Partijen verbinden zich er in voorkomend geval toe de nietige of ongeldige bepalingen te vervangen door bepalingen die hun gemeenschappelijke bedoeling zo dicht mogelijk benaderen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11. De overeenkomst tussen de Partijen is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag alsook iedere andere internationale regelgeving.

12. De Partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, het bemiddelingsreglement van CEPANI toe te passen. De bemiddeling zal plaatsvinden te Hasselt (België). De taal van de procedure is Nederlands.

13. De intentie om via bemiddeling een oplossing te bereiken ingeval van betwisting, doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor elke Partij om indien gewettigd, ingeval van hoogdringendheid, en met het oog op het bekomen van een voorlopige maatregel, zich te voorzien in een procedure in kortgeding voor de daartoe bevoegde rechter. 14. Indien de bemiddeling niet tot een akkoord leidt binnen dertig (30) werkdagen na aanstelling van de bemiddelaar, zal het geschil definitief beslecht worden door de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van EVOLVE.

 

AFWIJKINGEN: 

CONTACT

E-Volve

Kempische Steenweg 303 / 49

3500 Hasselt

0479 85 23 68

Onze opleidingen en advies zijn geregistreerd door de Vlaamse overheid.