Algemene voorwaarden

 1. De rechtsverhouding tussen E-VOLVE BVBA, met maatschappelijke zetel Scheepvaartkaai 16A te 3500 Hasselt, ingeschreven in het BTW-register onder het nummer BE 0699.692.870 (hierna E-VOLVE BVBA genoemd) en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden. Deze overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van deze overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van E-VOLVE BVBA. E-VOLVE BVBA behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de overeenkomst te wijzigen. 
 2. De prestaties van E-VOLVE BVBA bestaan uit het organiseren van opleidingen (verhogen van kennis & vaardigheden) en het aanbieden van coaching aan bedrijven. De opleidingen bestaan onder de noemer ‘E-Volve Classes’.Verder biedt E-VOLVE BVBA ook coaching aan ondernemingen. Deze dienst bestaat onder de noemer ‘E-Volve Trajecten’. Behoudens anders overeengekomen, aanvaardt de klant dat de opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Bijgevolg aanvaardt de klant dat E-VOLVE BVBA geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de opleidingen om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. E-VOLVE BVBA neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband. 
 3. Commerciële documenten en aanbiedingen van E-VOLVE BVBA scheppen geen verbintenissen in hoofde van E-Volve Classes. Elke inschrijving aan een E-Volve Class door de klant dient elektronisch, schriftelijk of telefonisch te gebeuren. De overeenkomst tussen E-VOLVE BVBA en de klant komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van de inschrijving van de klant door E-VOLVE BVBA. Samen met deze bevestiging zendt E-VOLVE BVBA een wegbeschrijving en een factuur. De overeenkomst komt slechts tot stand na betaling van de E-Volve Class door de klant. 
 4. De prijzen van E-VOLVE BVBA zijn (behoudens anders vermeld) voor E-Volve Classes inclusief catering, documentatie, notebook, pen en exclusief BTW. De prijzen die gelden zijn diegenen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst tussen E-VOLVE BVBA en de klant.
 5. E-VOLVE BVBA heeft het recht schuldvorderingen tegenover de klant te compenseren met eventuele vorderingen van de klant ten opzichte van E-VOLVE BVBA.
 6. E-VOLVE BVBA zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde E-Volve Classes te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden (bv. omdat er gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoerapparaat, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, tekortkomingen vanwege leveranciers en docenten van E-VOLVE BVBA) kan E-VOLVE BVBA de E-Volve Classes annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn deelname annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde E-Volve Class. In geval van annulering, omwille van bovengemelde situaties, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. E-VOLVE BVBA heeft het recht om de vakexperten (E-Volve Believers) te wijzigen, indien E-VOLVE BVBA er zeker van is dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de E-Volve Class noodzakelijk is.
 7. Behoudens de expliciete verbintenissen aangegaan door E-VOLVE BVBA m.b.t. de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van E-VOLVE BVBA beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. E-VOLVE BVBA is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten. E-VOLVE BVBA is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst door de klant, noch is E-VOLVE BVBA aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid. Indien de aansprakelijkheid van E-VOLVE BVBA wordt weerhouden, is E-VOVLE BVBA er enkel toe gehouden de E-Volve Class te vervangen en, indien dit niet mogelijk is, de prijs terug te betalen. 
 8. Als de klant verhinderd is voor een E-Volve Class kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een collega. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een E-Volve Class kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere E-Volve Class schriftelijk tot twee weken voor het begin van de E-Volve Class. Nadien is de volledige prijs van de E-Volve Class verschuldigd. Het niet-betalen van de inschrijving geldt niet als annulatie. 
 9. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een E-Volve Class geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van E-VOLVE BVBA. 
 10. De klant zal, zonder voorafgaande toestemming van E-VOLVE BVBA, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en gebruikte casestudies.
 11. De door de klant verstrekte gegevens worden opgenomen in het bestand van E-VOLVE BVBA. Deze gegevens zullen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door E-VOLVE BVBA aangeboden opleidingen en/of evoluties in de business. De contactgegevens van de klant kunnen mits uitdrukkelijke toestemming van de klant eveneens door E-VOLVE BVBA gebruikt worden voor direct marketing doeleinden en mits uitdrukkelijke toestemming overgemaakt worden aan derden (zakelijke partners, dochterondernemingen) voor direct marketing doeleinden. Zonder uitdrukkelijke toestemming zullen de gegevens voor deze doeleinden niet gebruikt of doorgegeven worden. https://e-volve.be/privacyverklaring/ 
 12. In het kader van de contractuele relatie tussen de klant en E-VOLVE BVBA zullen de gegevens van de klant zullen uitsluitend verwerkt worden door E-VOLVE BVBA en de door haar aangestelde verwerkers, met wie de nodige contractuele afspraken gemaakt zijn. De volgende persoonsgegevens kunnen door E-VOLVE BVBA gedeeld worden (in de vorm van een deelnemerslijst) met de vakexpert: naam, voornaam, functie en bedrijfsnaam. Daarenboven kan E-VOLVE BVBA tijdens bepaalde opleidingen beeldmateriaal maken, dat nadien via de communicatiekanalen van E-VOLVE BVBA gebruikt kan worden. Indien de klant niet opgenomen wenst te worden in de deelnemerslijst of niet op beeldmateriaal wenst te verschijnen, dient hij dit aan te geven bij inschrijving. 

CONTACT

E-Volve

Scheepvaartkaai 16a

3500 Hasselt

0472 87 86 49

Onze opleidingen zijn geregistreerd door de Vlaamse overheid!